Quibery – Cassini I – Nabab de Reve – Gotthard

Abstammung Stamm Vater Züchter Geschlecht
Quibery - Cassini I - Nabab de Reve - Gotthard Chacoon Blue

Bernd Freier

0171-7701790

Hengst